phirnjaripe e mentorengoro

Auktoria: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Akava sahno kerdo instrukciakoro lil vaše akademikane manuša ke sikavnikane strudie trubul te kerel ekipiripe e saikerinenca thaj e didaktikane metodenca vašo sikavkeripe e temengoro ki digitalnikani inkluzia. E akademikane manupa šaj te oven sikavde akale instrukciakere Lilesa vapo labardipe thaj sikavdipe e dende softverikane aplikacienca thaj e didaktikane xaletonca vazdime e proektosa DIGITclue.
Ka del len šajdipe da anglikeren peskiri buti e sikavnenca thaj profesorenca ki lengiri buti, a si phandlo e digitalnikane lilvarnipasa thaj e inkluzivnikane pedagogiasa. O interdisciplinarnikano timo kova so kerdas buti ko akava proekti sine les pučipe: So šaj te ovel labarno džanipe e siklenge? Generalnikane, trubun neve strategie vašo inkorporiripe e neve ideengoro, resipa thaj definicie ane siklanakere plania, programe thaj škole (Schensul, Gonzalez Borrero thaj Roberto,
1985.), a o džantripe disavo far nanaj les inovativnikane idee vaši implementacia e teoriakiri ane ververikane ranika ani praktika. But antroplogia keren buti ani praktika vaj keren kombinacia ani teoria thaj praktika. I etnografia si lačhi metoda vašo rodljaripe e ververikane temengiri thaj problemengiri, majbut ane škole. O treniripe ane metode ki (auto)etnografia si but kuč vaši praktika, Sikavel amen te ikeras amen katar e prsonalnikane molipa, te šunas pobuter numaj so vakeras, te patjivkeras e ververipa thaj te anas phandle lava džikaj na khedas e evidentia ano lungovaxtuno intenzivnikano proceso. Avere rigatar, varesave džantrutne resle dži praktikano nakhlipe anglo so lele te keren rodljaripa. Adava praktikano nakhlipe dendas len arka dureder te resen dži pozicia ani akademikani khedin. I kombinacia e praktikakiri thaj e teoriakiri butvar si anglipe adaleske so si maškar peste katle.Općenito, potrebne su nove strategije za uključivanje novih ideja, pristupa i definicija u nastavne planove i programe te škole općenito (Schensul, Gonzalez Borrero i Roberto, 1985), a znanosti ponekad nedostaju inovativne ideje za primjenu teorije u različitim područjima prakse. Mnogi antropolozi rade u praksi ili kombiniraju rad u teoriji i praksi. Etnografija je posebno primjenjiva metoda za istraživanje raznih tema i problema, osobito u školama. Osposobljavanje u metodi (auto)etnografije dragocjeno je za praksu. Uči nas da se suzdržimo od vlastite prosudbe, da više slušamo nego govorimo, da poštujemo raznolikost i različitosti te da ne donosimo zaključke dok ne prikupimo podatke u dugotrajnom intenzivnom procesu. S druge strane, neki su znanstvenici stekli praktično iskustvo prije nego što su se upustili u istraživanje. Ono im je pomoglo da poslije steknu pozicije u akademskoj zajednici. Kombinacija prakse i teorije često je prednost jer su usko isprepletene.