Didaktikano xaleti: Digitalno mothovkeripe

Auktoria: Danijela Birt, Jadranka Brkić-Vejmelka, Ines Cvitković Kalanjoš

O digitalnikano mothovkeripe kerel kombinacia maškar o arto e paramisengere mothovipaskoro ververikane digitalnikane multimedienca sar so si piktura, audio thaj video. E digitalnikane paramisa pašaren o hemipe e digitalnikane grafikakoro, tekstoskoro, e audio naracie, video sikavdipe thaj muzika te šaj te mothoven paramisa katar varesavi tema. E digitalnikane paramisa si but xarne, a olengoro lungipe si maškar o 2 thaj 10 minutia.

Soske kerel pe lav?

E digitalnikane paramisa šaj te oven labarne ki siklana, ulavde kana keren pe hošipaskere teme thaj šaj te oven labarde ko sikljovipe te šaj e sikle te vakeren len thaj te šaj te oven sar so si vakerdo lende. O mothovkeripe haljovel pendžaripe e baripenengoro e mothovipaskoro sar forma e artoskiri. O digitalnikano mothovkeripe si labardo thaj ko formalno thaj ko biformalnikano sikljovipe thaj sikavkeripe. Kadaleske so isi terminirime phirda ano mothovipe e paramisengoro (drabaren ko koncepto vašo digitalnikano mothovkeripe), zumaven tumen te džan pal lende kana dena instrukcie tumare siklenge.

Zumavkeren

Misal 1:
E studentenge saven so isi problemia e putarde vakeripasa, putarde ikljovipasa, akava si šukar čhand te oven vakerde thaj sikavde e paramisa save so vakeren korkori peske. E studentia šaj te vakeren peskere poze, problemia, hošia vaj pale džanipe ko šhand te ovel vakerdo sa kadava dende dumesa katar e digitalnikane xaletia (https://bookcreator.com , https://www.canva.com/create/ebooks/) thaj vakerel ko lengoro anav. Kadava šaj te oven misaleske e hošime teme sar so si paramisa so den vakeripe vašo savo te si nasulipe, diskriminacia, rasizmo thaj av.

  • Gindinen kaj o digitalnikano mothovkeripe del kuražo thaj zoralkerel o vakerdipe e personalnikane pozengoro-eksperiencengoro?
  • So gindinen vašo digitalnikano mothovkeripe kana dikhes e (avutne) problemia save so ikljoven kana isi kerdipe e hošime temengoro ?
  • Save aver aspektia gindinen kaj si bare džanlipastar ano digitalnikano mothovkeripe?

Misal 2:
Kana isi čipota kaj i tema savi so keras rodel but, i digitalnikani paramisi e sikle šaj te keren dende arkasa katar e sikavne. Barabar sikljovindoj thaj rodljarindoj i tema, trubul te oven ikalde e majinteresnikane faktia, phandle lava thaj e poze. Akaja buti phandel o jekhethano butikeripe sa e siklengoro/participantengoro, a e sikavne si koordinatoria. E teme šaj te oven : dadesthan, mangipe e seleskoro, tolerancia, leljaripe, ikerdo barjovipe.

  • Kola teme gindinena kaj rodena but thaj si šukar vašo keripe buti akale butjakere formakiri thaj digitalnikano mothovkeripe?
  • Save si e ververipa maškar o digitalnikano mothovkeripe thaj o klasikano mothovkeripe?

Misal 3:
E studentia keren grupakere forme. Sakoja grupa kerel digitalnikani paramisi ki jekh tema. Sakova siklo isi les terminirime rola ani grupa: xramutno, režisero, mothovno thaj scenaristi. Šukar teme si ververikane: globalizacia, multikulturalizmo, pandemia.
I alusardi tema šaj te mothovel pe ke ververikane čhania. Ano proceso e keripaskoro ki digitalnikani paramis labaren pe ververikane digitalnikane xaletia.

  • Isi tumen vaj na šajdipe te labaren akava čhand mothovipaske e paramisakoro?
  • Save tehnikane pharipanca ka khuven tumen te šaj te dikhen o proceso e kerdipaskoro e paramisakoro?
  • Kola si o kabilipa e sikleskere vašo kerdipa asavke digitalnikane materialoskoro?

Vaker kolegoske

E digitalnikane paramisa šaj te ulaven tumare kolegenca ko sahno sundal, ulavindoj len dende dumesa katar e verver digitalnikane xaletia. E paramisa save so keren kerindoj tumare siklenca/studentenca šaj te oven ulavde e kolegenca ano tumaro kolektivo, numaj dasa tumen bahani te ulaven len ki karta e digitalnikane inkluziakoro ki platforma e proektoskiri Karta si karta e sundaleskiri, šaj te den tumare proektia, materialia, idee, thaj te mukhen komentaria vašo digitalnikano lilvarnipe ani tumari phuv.

Gindipe dureder

Ko thavdipe e digitalnikane mothovkeripaskoro šaj te dikhen varesave hošime vaj bare rodipaskere teme. Ka kerel kadava asari ko Tumaro personalnikano gindipe vaše teme save so sikavkeren? Gindinen vašo labaripe e ververikane digitalnikane xaletengoro ano kerdipe e digitalnikane paramisengoro thaj vakeren tumare siklenca/studentenca vaše šajdipa ano lengoro labaripe kana keren e paramisa. Čhiven tumen ani pozicia e mothovneskiri thaj keren tumari paramisi.