Didaktikano xaleti: Inkluzia

Auktoria: Christa Markom, Jelena Tosić, Magdalena Steger

Ano avdisutno amalipe e manuša butvar si diskriminirime adaleske so na dikhen pe vaj na keren buti ano jekhipe e amalnikane normenca. Sa so nanaj jekh e “norma-sa” dživdinela pe sar (but)ververikano thaj butvar si phandlo e negativnikane atributenca. Lang-Wojtasik & Schieferdecker labaren jekh buvli definicia e inkluziakiri, adaleske so definirinena la sar čačipe ko participiripe ano amalnipe, biadhinale katar o normirimo vaj oficialnikano statuso. Ano pervazo akale definiciasa, sarkon trubul te lel dendi arka savi so si leske trubutni te džal angle ano dćivdipe. Bare džanlipastar si te ovel vakerdo kaj adava haljovel kaj i individua na trubul te adaptirinel pe e amalnipaske, numaj o amalnipe trubul te adaptirinel pe e individuake. Ko akava čhand i inkluzia si ki relacia e bilimitirime particiripaske ano sakova aspekto e amalnipaskoro, biadhinale e individuakere halestar.

Soske kerel pe lav?

Fundavni idea akale xaleteskoro sit e ovel kerdo audio kolažo, so ka keren les e sikle. I res sit e involvirinen pe e čhave ano siklanakoro proceso thaj te sikaven kaj thaj e sikle šaj te sikljoven katar peskere sikle. E teme šaj te oven phandle e digitalnikane inkluziasa, numaj thaj šaj te oven ververikane, vašo so bare džanlipastar sit e ovel kerdi diskusia e siklenca, no thaj te del pe von maškar peste te keren lav.

Drabaren e terminia vaši inkluzia thaj digitalnikani inkluzia ki platforma digitclue.net. Notirinen e majbare aspektoja. Mapkarinen tumen ko koncpeto e „krleskoro“ sar šajdipe e inkluziakoro. Den vakeripe e duje konceptonge sar thaj i idea „krleskiri“ dende arkasa katar mentalnikani mapa. Palo adava e čhave trubul te gindinen thaj keren buti ane grupe adaleske so šaj te sikaven peskere sikavnen. Adava šaj te ovel savi te si tema savi so von mangen. Adava šaj te ovel so te si so keren khere vaj tema so si lenge džanlipastar. Ano aver phird e čhave trubul peskere teme te sikaven e siklenge thaj te sikaven len diso nevo. I idea si e čhave kola so butvar na šunena pe ano proceso e siklanakoro te dikhen i ekskluzia. E sikavne našti sade te sikavkeren, numaj thaj trubul diso te sikljoven ano siklanakoro than. Akale xaletosa e čhave trubul te oven involvirime ano siklanakoro proceso thaj te sikaven o reciprociteto e sikavdipaskoro thaj sikavkeripaskoro.

Pali diskusia vase varesave teme, e čhave trubul te sniminkeren peskere vakeripa ko audio editoro “audiomass”. E programa šaj te arakhen akale linkoste: https://audiomass.co/

E dende arkasa akale programakoro šaj te kheden e prezentacie thaj e idee e siklengere thaj adalestar te keren audio kolažo. Isi duj opcie sar adava šaj te ovel realizirime.

  1. Sniminkeren e prezentacie e čhavengere tumare godjaver telefonende, čhiven len ko tumaro kompjutero thaj drabarkeren ano programo telo batono file -> load from your computer. Šaj te keren penge linko thaj te keren audio kolažo. Šaj te len les telo batono file -> Export/Download thaj te kreirinen mp3-audio formato.
  2. Sniminkeren e prezentacie e čhavengere direktikane tumare kompjuterosa ano programo. Akaleske keren kliko ko lolo batono vaj pale ko batono file -> New Recording. Ka putardjovel nevo pervazo ano savo ka šaj te alusaren Start Recording. Kana ka agorkerel I jekhto grupa, šaj te alusaren pauza thaj te ovel kerdo pale nevo sniminkeripe. Šaj te arakhen les thaj te len les telo batono file -> Export/Download thaj te kreirinen mp3-audio formato.

Vaker kolegoske

Palo agoripe e anglederutne phirdengoro šaj te ulaven o audio kolažo ki  netvorkoskiri rigori DigitClue. D.I. I mapa si mapa e sundaleskiri savate sa e labarutne šaj te ulaven e proektia, materialia, idee thaj e komentaria vaši digitalnikani inkluzia ani peskiri phuv.

Gindipe dureder

Dži akana gindinden thaj kerde diskusia katar tumari perspektiva, sar thaj I perspektiva tumare siklengiri. Akana akharas tumen akale temake te gindinen thaj katar aver nukta e dikhipaskiri. 

Adhinale katar o koncepto thaj i situacia savate o manuš dživdinela, i inkluzia šaj te ovel la džanipa ke verver butja. Gindinen sar sakova olatar ka ovel vakerdo kaj si inkluzia. So ka ovel bare džanlipastar sakoneske lender? Ka ovel sa jekh vaj pale isi ververipa? 

  1. Manuš savo so vakerel espanikani, a dživdinel ani South Korea 
  2. Bebe katar o efta masek 
  3. Džukel so dživdinel ano centro arakhipaskoro e pisikengoro 
  4. Džuvli so dživdindas ani Francia ano 18 šeliberš 
  5. Bibinarnikani persona 
  6. Figura ani video khelin